Temeljem čl. 13. Statuta Zaklade "Vaše znanje – naša budućnost", a na prijedlog predsjednika Zakladne uprave, Zakladna uprava donosi:

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, UPOTREBI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJA ZAKLADE "VAŠE ZNANJE - NAŠA BUDUĆNOST"

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se pravila o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka sukladno odredbama Uredbe broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u daljnjem tekstu: Uredba).
 
Zaklada "Vaše znanje – naša budućnost" prikuplja osobne podatke radi provedbe javnog Natječaja za dodjelu stipendija srednjoškolskim učenicima te obrađuje osobne podatke sadržane u prijavama podnositelja prijava (u daljnjem tekstu: kandidati) koje potom vrednuje radi eventualnog dodjeljivanja stipendije.
 
Osnivač Zaklade jest Olival d.o.o. (u daljnjem tekstu: Zakladnik).
Zaklada je osnovana sa svrhom pružanja novčane potpore učenicima srednjih strukovnih škola kemijskog, farmaceutskog, prehrambeno-biotehnološkog ili srodnog usmjerenja koje spada u djelokrug rada Zakladnika.
 
Zaklada će obrađivati osobne podatke pošteno i zakonito te prikupljati osobne podatke koji su bitni za postizanje utvrđene svrhe i neće ih prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postignula utvrđena svrha. U slučajevima kada je potrebno utvrditi vjerodostojnost prikupljenih osobnih podataka Zaklada traži presliku odgovarajuće dokumentacije, koja će se nakon ispunjenja svrhe uništiti.
 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA U POSTUPKU NATJEČAJA

Članak 2.

U skladu s odredbama Statuta, Zaklada će u postupku Natječaja za dodjelu stipendija obrađivati sljedeće osobne podatke kandidata:
 
  • ime i prezime
  • adresu stanovanja
  • broj telefona
  • adresu e-pošte
  • dokumentaciju koja dokazuje smjer obrazovanja (prijepis ocjena i potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu)

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA ZA STIPENDIJE

Članak 3.

Radi sklapanja ugovora s dobitnicima stipendija te njihove isplate Zaklada prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:
 
  • OIB
  • datum rođenja
  • ime i prezime
  • adresu
  • naziv banke i broj žiro-računa (IBAN)
 
Zaklada će obrađivati osobne podatke dobitnika stipendija u svrhu provođenja i javne objave rezultata Natječaja. Zaklada će dobitniku stipendije pružiti informacije o identitetu primatelja podataka, o svrsi obrade, podatku kojim će se koristiti i postojanju prava na povlačenje privole ako je to moguće provesti.
 

PRAVO PRISTUPA INFORMACIJAMA O OSOBNIM PODACIMA

Članak 4. 

Zaklada će omogućiti pristup osobnim podacima i dokumentaciji isključivo članovima Zakladne uprave. Osobni podaci mogu se prenositi trećim osobama (tijelima državne vlasti, sudovima i sl.) bez posebne privole korisnika stipendija samo ako je to utvrđeno posebnim zakonima ili je potrebno radi ostvarivanja prava korisnika stipendija.
 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA DOKUMENTACIJE

Članak 5.

Prijave na Natječaj koje su prihvaćene te su im dodijeljena sredstva stipendije čuvaju se do isteka razdoblja stipendiranja. Prijave na Natječaj koje nisu prihvaćene i kojima nisu dodijeljena sredstva, kao i prijave pristigle nakon natječajnog roka čuvaju se 6 (slovima: šest) mjeseci od javne objave rezultata Natječaja, nakon čega se trajno brišu.
 
Odluke Zakladne uprave, odluke Predsjednika Zakladne uprave, zapisnici sa sjednica Zakladne uprave i zakladnih vijeća, ugovori o stipendiranju i dosjei stipendista čuvaju se prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju to područje. Izvješća o realizaciji stipendija i osobni podaci zakladnih tijela čuvaju se trajno.
 

PRAVA ISPITANIKA

Članak 6.

Podnositelj prijave i/ili kandidat ima pravo dobiti od Voditelja obrade potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Ako se takvi osobni podaci obrađuju, ima pravo dobiti pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.
 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama kojima se Zaklada koristi.